Cursusvoorwaarden

Aanmelden

 • De aanmelding voor de cursus geschiedt door middel van het ingevulde aanmeldformulier op de website.
  Na ontvangst van het aanmeldformulier beschouwt onze vereniging de aanmelding voor de cursus als voorlopig.
 • De vereniging zal na aanmelding een schriftelijke bevestiging van de ontvangen aanmelding verzenden.
 • Om didactische redenen wordt per gegeven cursus een maximum gesteld van:
  -ca 15 deelnemers voor de basiscursus EHBO;
  -8 tot -12 deelnemers voor de cursus EHBO aan Kinderen en Wandelletsels en sportongevallen.
  Bij overschrijding van dit maximum zal aan diegenen die zich als laatste hebben aangemeld een alternatieve datum worden voorgesteld.
 • De vereniging behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren.

Annuleringen

 • Wijzigingen en annulering door deelnemers dienen altijd schriftelijk en uiterlijk 1 week voor de cursusdatum te geschieden en gelden voor de data waarop de deelnemer zich ingeschreven heeft.
  De deelnemer die de deelname aan de cursus minimaal 1 week voorafgaand aan de genoemde cursusdag annuleert heeft recht op instroming op een andere cursusdag.
  Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
  Bij het annuleren van de cursus 24 uur voorafgaand, wordt 100% in rekening gebracht.
  Annuleren binnen 5 dagen wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 • De cursus vindt alleen doorgang bij minimale deelname van;
  – 10 deelnemers voor de basiscursus EHBO;
  – 5 deelnemers voor de cursus EHBO aan Kinderen en de cursus Wandelletsels en Sportongevallen.
  De vereniging behoudt zich het recht de cursus om deze reden kosteloos te kunnen annuleren en u een andere cursusdag aan te bieden.
  Restitutie van het cursusgeld zal dan plaatsvinden. Tevens behoudt de vereniging zich het recht voor om bij calamiteiten een cursus te annuleren.
  Het betaalde bedrag zal ook dan worden gerestitueerd.

Auteursrechten

 • Alle rechten van het door de vereniging verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij onze vereniging voor zover de rechten niet bij anderen berusten.
 • Zonder schriftelijke toestemming van de vereniging is het niet toegestaan het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door de vereniging worden verzorgd.

Aansprakelijkheid

 • Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de deelnemer.
 • De vereniging is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de de vereniging, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de opdrachtgever en/of deelnemer.
  De vereniging is evenmin aansprakelijk voor schade die opdrachtgever en/of deelnemer heeft/hebben geleden ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus.
 • Voor zover op de vereniging enige aansprakelijkheid mocht rusten, wordt deze slechts aanvaard voor zover deze gedekt wordt door de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en wordt deze beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
  Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de vereniging uitgesloten.

De vereniging verplicht zich de cursus te laten verzorgen door een gekwalificeerde instructeur in actieve status.
De vereniging stelt de deelnemers in staat om aan alle onderdelen van de cursus deel te nemen.

Door aanmelding voor de cursus geeft de deelnemer aan in te stemmen met bovenstaande cursusvoorwaarden.

Over

Reacties gesloten.